REGULAMIN AKADEMII DŹWIĘKU LEGATO

                                                                               1. Zasady ogólne
1.1.Opieramy się na wzajemnym zaufaniu.
1.2.Staramy się wykorzystać czas lekcji do maksimum, tak aby przyniosła ona jak najlepsze efekty:
• Szanujemy swoją pracę.
• Rozmawiamy o swoich odczuciach związanych z pracą.
• Indywidualnie podchodzimy do zadania.
1.3.Niniejszy zbiór zasad ma zastosowanie do wszystkich uczestników zajęć w ADL.
1.4.Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, pamiętaj proszę aby odebrać je niezwłocznie po
zakończonej lekcji. Jeśli dziecko odbiera z zajęć ktoś inny niż rodzic, proszę o informację sms,
kto odbierze Twoje dziecko od nauczyciela. Dzieci są pod opieką ADL tylko podczas trwania
zajęć.
1.5.Ani administrator, ani nauczyciel nie jest odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem po
skończonych zajęciach, ani podczas koncertów, wystąpień i innych eventów organizowanych
przez Akademię.
1.6.AD Legato nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody powstałe poza godzinami
dydaktycznymi w sali lekcyjnej w której prowadzone są zajęcia.
1.7.Jeśli rodzic/uczeń chce zgłosić formalną skargę w stosunku do AD Legato radzi się najpierw
skontaktować z organem prowadzącym. Każdą reklamację postaramy się rozwiązać w ciągu 10
dni roboczych.
1.8.Wszelkie roszczenia finansowe i prawne w stosunku do ADL będą rozpatrywane przez
reprezentację prawnika indywidualnie w każdym przypadku. Zastrzegamy sobie, że ADL odpowie
na każde roszczenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
1.9.Nieprzestrzeganie któregokolwiek z poniższych zapisów może skutkować podjęciem działań
prowadzących do rozwiązaniem umowy.
                                                                                 2. Zapisy na zajęcia
Zapisu na zajęcia dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2.1 Ustalamy system pracy oraz grafik zajęć.
2.2 Wybieramy formę płatności w zależności od wybranego kursu:
– miesięczna
– semestralna
– roczna
2.3 Przystępujemy do podpisania umowy.
2.4 Należności opłacamy z góry, w wyznaczonych terminach.
2.5 Istnieje możliwość rezerwacji wybranego terminu poprzez wcześniejsze wniesienie opłaty
rezerwacji (do wykorzystania w lekcjach).
                                                                     3. Faktury i płatności
3.1.Fakturę wystawia się na życzenie klienta. Chęć otrzymania faktury proszę zgłaszać przed
dokonaniem płatności.
3.2.Płatności dokonujemy przelewem na podany wcześniej rachunek bankowy firmy lub
gotówką/kartą najpóźniej do dnia 10-ego każdego miesiąca.
3.3.W przypadku płatności przelewem, w tytule proszę podać: NUMER FAKTURY lub MIESIĄC
opiewający płatność za lekcje oraz IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA_NAZWĘ KURSU
                                                                              4. Rabaty
4.1.Zniżka rodzinna – w przypadku uczęszczania na zajęcia dwóch lub więcej członków z danej
rodziny obowiązuje stawka 80 zł na drugą i kolejną osobę z rodziny. Zniżki nie dotyczą zajęć z
akompaniamentem oraz zajęć grupowych.
4.2.Oferty specjalne – zniżki pochodzące ze źródeł takich jak vouchery, Facebook i inne, nie mogą
łączyć się z innymi rabatami i mogą być stosowane tylko dla nowych klientów ADL.
4.3.Pakiet semestralny – wszyscy klienci, którzy zapłacą za semestr „z góry” otrzymają 10% rabat
od opłaty semestralnej.
4.4.Pakiet roczny – wszyscy klienci, którzy zapłacą za rok „z góry” otrzymają 15% rabat od opłaty
rocznej. W takiej sytuacji nie ma zastosowania żadna inna zniżka.
4.5.Liczba lekcji w miesięcznym, semestralnym i rocznym planie szacowana jest na początku kursu
i może się różnić w zależności od szczególnych okoliczności (nieplanowane zamknięcia,
dodatkowe przerwy).
4.6.Akademia Dźwięku Legato zastrzega sobie prawo do odmowy zastosowania któregokolwiek z
powyższych rabatów bez podania przyczyny lub wyjaśnienia składającemu wniosek klientowi.
4.7.Żaden z powyższych rabatów nie dotyczy zajęć grupowych czy lekcji z akompaniamentem,
które są płatne w pełnej wysokości.
* W niektórych indywidualnych przypadkach ADL zastrzega sobie prawo do indywidualnych rabatów
oraz zmiany cennika.
                                                5. Anulowanie kursu i zwolnienie studenta
5.1.Akademia Dźwięku Legato zastrzega sobie prawo do odwołania wszelkich zajęć grupowych z
powodu niewystarczającej liczby uczestników. W takim wypadku wszystkie kaucje zostaną
zwrócone.
5.2.ADL zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnych zajęć indywidualnych w przypadku
naruszenia Regulaminu Wewnętrznego, zasad zachowania, nieopłacenia więcej niż dwóch
faktur, dłuższego niż dwa tygodnie braku kontaktu ze studentem, częstej nieobecności – w
takiej sytuacji pisemne wypowiedzenie zostanie przekazane uczniowi lub rodzicowi.
5.3.W przypadku w/w naruszenia zasad Regulaminu Wewnętrznego nie zwrócimy pieniędzy
za wykupiony kurs.
5.4.ADL zastrzega sobie prawo do zwolnienia każdego ucznia z powodu częstych nieobecności,
powodów dyscyplinarnych, niestosowania się do niniejszych zasad, zaległych opłat za czesne.
Zwolnionym studentom nie przysługuje zwrot wniesionego czesnego.
                                                                          6. Polityka obecności
6.1.Polityka frekwencji – Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (wedle
ustalonego harmonogramu). Lekcje kredytowe mogą być przyznane osobie, która nie była
obecna na zajęciach z następujących powodów: nagły, poważny wypadek i hospitalizacja, żałoba
rodzinna. We wszystkich wypadkach proszę o poinformowanie nauczyciela możliwie szybko.
6.2.W przypadku „karnetu” miesięcznego z powodu nieobecności ucznia opłata nie jest
pomniejszana. Ilość lekcji jest przewidziana w cenie karnetu, która może być zmienna w
zależności od danego miesiąca. Jeśli uczeń nie był obecny na zajęciach, może odrobić
zajęcia w innej grupie\godzinie\dniu, pod warunkiem, że dostępne będzie wolne miejsce.
6.3.Zasady dotyczące spóźnień – jeśli uczeń spóźnia się na lekcję, lekcja potrwa tylko do
wyznaczonego wcześniej czasu.
6.4.Zasady odwoływania zajęć – o planowanej nieobecności proszę poinformować nauczyciela
minimum dzień wcześniej. Jeśli uczeń poinformuje o nieobecności w dniu lekcji
indywidualnej, lekcję uważa się za przepadłą, gdyż nauczyciel wyraża gotowość do pracy,
jest w szkole oraz przygotował się na dane zajęcia. Wcześniejsze poinformowanie o
nieobecności daje możliwość odrobienia lekcji w innym terminie w danym miesiącu.
6.5.Zasady zmian w planie – jeśli lekcja ma zostać opuszczona wówczas wraz z nauczycielem ustala
się nową, konkretną datę i godzinę zajęć w bieżącym mieisącu. Jeżeli ta zostanie ponownie
przełożona, lekcja przepada, a zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.
6.6.Jeśli student/rodzic po odwołanych zajęciach zwleka z terminem umówienia się na kolejne
zajęcia dłużej niż dwa tygodnie opłata za kurs przepada.
6.7.Wskazanie najszybszego możliwego terminu na odrobienie zajęć leży w kwestii
studenta/rodzica. Patrz punkt 6.6.
6.8.Lekcja w zastępstwie – jeśli z jakichś przyczyn Twój obecny nauczyciel nie może prowadzić
zajęć, ADL, jeśli to możliwe, przyzna nauczyciela na zastępstwo. Będzie to osoba znana w
ADL, z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
6.9.W przypadku braku zastępstwa, nauczyciel zobowiązanych jest do poinformowania
studenta/rodzica o nieobecności z wyprzedzeniem. Jeśli nauczyciel odwoła zajęcia w dniu
ich realizacji, zobowiązany jest do jak najszybszego odrobienia tej lekcji w miesiącu
bieżącym, lub opłata wniesiona za te zajęcia przechodzi na miesiąc następny.
                                                                          7. Wypowiedzenia
7.1.Wypowiedzenie dotyczy wszystkich zajęć (indywidualnych i grupowych). Wypowiedzenia
prosimy składać na piśmie najpóźniej miesiąc przed ostatnią lekcją i kierować osobiście do
dyrekcji. Ustne powiadomienia nie będą akceptowane.
7.2.W przypadku zajęć w pakiecie nie przysługuje zwrot kosztów po zaliczeniu pierwszych 4
zajęć.
7.3.ADL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu
zaległości płatniczych (brak zapłaty za więcej niż 1 miesiąc), niestosowania się do zasad
zawartych w Regulaminie Wewnętrznym.
                                           8. Polityka robienia dokumentacji fotograficznej i video
8.1.W przypadku nagrywania filmów video z prezentacjami lekcji/występów uczniów oraz robienia
zdjęć, ADL może wykorzystać je na fanpage’u studia na Facebooku lub stronie internetowej,
Instagramie, etc.
8.2.Nie przyznajemy rekompensaty za osoby pojawiające się na zdjęciach.
8.3.Uczeń wyraża zgodę/nie wyraża zgody na publikację jego imienia i nazwiska na plakatach,
afiszach informujących o eventach. (zapis w umowie)
8.4.Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, jeśli nie życzysz sobie aby Twoje zdjęcia, czy
zdjęcia Twoich dzieci pojawiały się w którymkolwiek z powyższych z mediów
społecznościowych. Taki zapis dokonamy w umowie i na formularzu zgłoszeniowym.
                                                                     9. Klauzula RODO
1) Administratorem danych osobowych jest Akademia Dźwięku Legato – Klaudiusz Leśniak z
siedzibą w Jeleniej Górze pod adresem ul. Wołkowa 4, 58-500. ( korespondencyjny 53-304
Wrocław, ulica Studzienna 13/10). Dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych
osobowych związanych z procesem edukacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
2) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe
jest zawarcie umowy;
3) Student/rodzic posiada prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez Akademię Dźwięku Legato – Klaudiusz Leśniak.